ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

วานิช อินคงงาม, รุ่งอรุณ รังรองรัตน์

Abstract


การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อสถานศึกษา 2)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา 3) ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 311 คน เครื่องมือ ที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา พบว่าภาพรวมและรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับบ่อยๆ โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสภาพแวดล้อมด้านผู้ร่วมงาน  ตามลำดับ  ส่วนปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับบ่อยๆ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารวิชาการ  ตามลำดับ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านบริหารงบประมาณ  3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้แก่สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านผู้ร่วมงาน สภาพแวดล้อมด้านบริหาร ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   ตามลำดับ สามารถร่วมกันพยากรณ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 57.40 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z ́y = .676T3+ -.694T5 + .537T4+ -.231T2+ .183T1

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**