ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร

อัมพุช พวงไม้, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด 4P วิถีการดำเนินชีวิต ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ คนที่มีความสนใจบริโภคอาหารคลีนทั้งเพศหญิงและเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จำนวน 400 ชุด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรต้นคือ ส่วนประสมทางการตลาด วิถีการดำเนินชีวิต และทัศนคติ ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์ข้อมูลในสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ

          นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนในกรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ทัศนคติ ส่วนประสมทางการตลาด และด้านวิถีการดำเนินชีวิต โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่อง ทัศนคติมากที่สุดในการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน และรองลงมาคือ ส่วนประสมทางการตลาด และด้านวิถีการดำเนินชีวิต ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**