ความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีกับค่าซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิวิมล เชื้อรุ่ง, ศิวพันธ์ ชูอินทร์

Abstract


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีกับค่าซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาค่าบีโอดีและค่าซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีกับค่าซีโอดีของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเก็บตัวอย่างน้ำเสียบริเวณหน้าอาคารครุศาสตร์ (อาคาร 11) ทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีและค่าซีโอดีจากตัวอย่างน้ำเข้า-น้ำออกของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะทำการเก็บตัวอย่าง 160 ตัวอย่างในช่วงเปิดการเรียนการสอนเต็มเวลา และช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน ทำการเก็บตัวอย่างในช่วง 13.00 – 15.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทำการวิเคราะห์หาปริมาณ บีโอดีโดยใช้ วิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น 5 วัน 20 องศาเซลเซียส และซีโอดีใช้ วิธีโพแทสเซียมไดโครเมต  จากนั้นทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าบีโอดีและค่าซีโอดีโดยใช้สถิติ สหสัมพันธ์ (Corelation) ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย ผลการวิจัยพบว่าค่าบีโอดี ช่วงเวลาเปิดเทอมน้ำเข้า มีค่าอยู่ระหว่าง 16.47-27.45 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 22.28 ±3.01 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำออกมีค่าอยู่ระหว่าง 5.58-24.80 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 16.09 ±4.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงเวลาปิดเทอมน้ำเข้ามีค่าอยู่ระหว่าง 4.57-7.62 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าเฉลี่ย 6.17 ±0.82 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำออก มีค่าอยู่ระหว่าง 1.56 - 6.94 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 4.51 ±1.27 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซีโอดี ช่วงเวลาเปิดเทอมน้ำเข้ามีค่าอยู่ระหว่าง 27.00 -45.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 36.53 ±4.94 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำออกมีค่าอยู่ระหว่าง 9.00 - 40.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 25.95 ±7.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วงเวลาปิดเทอมน้ำเข้ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.00 - 13.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 10.20 ±1.47 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำออกมีค่าอยู่ระหว่าง 3.00 - 11.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 7.35 ±2.02มิลลิกรัมต่อลิตรผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่าค่าบีโอดีและค่าซีโอดีช่วงเวลาเปิดเทอมลักษณะน้ำเข้าและน้ำออกพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวกและค่าบีโอดีและค่าซีโอดีช่วงเวลาปิดเทอมลักษณะน้ำเข้าและน้ำออกมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงเชิงบวก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**