สมรรถนะครู: เครื่องมือที่มีความสำคัญในการบริหารการศึกษา

ขวัญชนก บุญนาค

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายภาพรวมของสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของครู ประกอบด้วยความหมายของสมรรถนะ ความสำคัญของสมรรถนะ สมรรถนะครู และสมรรถนะครูที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยต้องนำพื้นฐานความรู้ ทักษะ วิธีคิด คุณลักษณะบุคคล และแรงจูงใจในองค์กร ซึ่งผู้บริหารการศึกษาควรต้องดึงสมรรถนะเหล่านี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**