ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

จักรินทร์ รวมจิต, อนันต์ แก้วตาติ๊บ, สุชาติ ลี้ตระกูล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 295 คน ได้มาโดยวิธีการ การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ส่วนที่ 2 ด้านผู้เรียน ส่วนที่ 3 ด้านครอบครัว ส่วนที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นปัจจัย 9 ด้าน จำนวน 63 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.903 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยจำแนก (Discriminant analysis) แบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่สามารถจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเดิมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ได้ดี มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว(X4) ลักษณะมุ่งอนาคต(X2) อิทธิพลของเพื่อน(X8) เจตคติต่อการศึกษาต่อ(X1)  อิทธิพลของครู(X9) สมการจำแนกกลุ่มที่สามารถจำแนกกลุ่มนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ได้ถูกต้องถึงร้อยละ 78.00

          2. สมการจำแนกประเภทในรูปคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงได้ตามลำดับ  ดังนี้

          Zy  = -.642(X4) + .471(X2) + .464(X8) + .261(X1) + .223(X9)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**