การตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชน ในจังหวัดนครปฐม

ธีรยุทธ แก้วเกร็ด, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ, ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, ทฤษฎีการเลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพทัศนคติในการประกอบอาชีพ และทฤษฎีการเลือกอาชีพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชนในจังหวัดนครปฐมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญและตามสะดวกจากกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ข้อมูลในการแจกแบบสอบถามจำนวน 400 คน การทดสอบความน่าเชื่อถือด้วยวิธีของครอนบาร์คกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ได้ระดับความเชื่อมั่น 0.962 และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวิธีการทางสถิติได้แก่การแจกแจงค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ, ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, ทฤษฎีการเลือกอาชีพ และกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชนในจังหวัดนครปฐมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพ, ทัศนคติในการประกอบอาชีพ, ทฤษฎีการเลือกอาชีพ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพของพนักงานองค์กรเอกชนในจังหวัดนครปฐมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**