การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วิทวัส เล็กพูนเกิด, พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง จังหวัดระยองและศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุนระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยองวิธีวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณอาศัยข้อมูลทุติยภูมิ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงและตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเพื่อประเมินความต้องการใช้น้ำและใช้ตัวชี้วัด NPV BCR และ IRR เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

          ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากโครงการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทย ระหว่างปี 2561–2566 ทำให้มีปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.95ต่อปี มากกว่าความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองโดยปกติ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.84ต่อปีการลงทุนในโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาภูมิภาค สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น 5,100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้เงินลงทุน1,500ล้านบาท ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินพบว่า โครงการไม่มีคุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากมีNPVมีค่า -25.81BCRเท่ากับ0.99และ IRR เท่ากับร้อยละ 6.64 ซึ่งน้อยกว่าอัตราคิดลด โดยมีค่า Switching Value Test of Benefit  ร้อยละ -1.15และ Switching Value Test of Cost ร้อยละ -1.14


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**