การรับรู้ศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี

พัณมนณัฐ เพ็ชรมาตย์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทย2)เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการมาเยือน จังหวัดอุทัยธานีโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย ศักยภาพทางการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ศักยภาพด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และศักยภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกพบว่า นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานีในระดับมากที่สุด รวม 3 ประเด็น คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญ วัดท่าซุง หลวงพ่อฤาษีลิงดำและชมความงามของวัดท่าซุงองค์ประกอบของปัจจัยการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุทัยธานี นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ที่สำคัญมากที่สุด คือปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและแหล่งข้อมูลมากที่สุดรองลงมาคือ ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่น ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีระดับการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวม 10 ด้านและมีระดับการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไม่แตกต่างกัน2 ด้านนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05รวม 3 ด้านและมีระดับการรับรู้ต่อศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ไม่แตกต่างกัน9 ด้าน

แรงจูงใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานีพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน พบว่า เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เพื่อเห็นสิ่งแปลกใหม่ และเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ที่สำคัญมากที่สุด คือ การพักผ่อนหย่อนใจและการสัมผัสธรรมชาติ รองลงมา คือ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการกระชับความสัมพันธ์ การวิปัสสนาและการดูแลรักษาสุขภาพและการทำบุญและซื้อของฝาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง 4 ด้าน นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียง 1 ด้าน และมีแรงจูงใจ ในการเดินทางมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี ไม่แตกต่างกัน 3 ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความพึงพอใจในการมาเยือนจังหวัดอุทัยธานี ขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ 5 ปัจจัย เรียงลำดับความสำคัญ ได้แก่ 1) สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและแหล่งข้อมูล 2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่น 3) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 4) การท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณและการชมสถาปัตยกรรม 5) การตักบาตรเทโวและการปฏิบัติธรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**