การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศุภธิดา มีทอง, ชุติมาวดี ทองจีน

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยใช้วิธีการดำเนินการวิจัยจากลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยแบ่งประชากรตามเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรต้นคือ ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps  ปัจจัยความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence)และรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

          ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด 7Ps มากที่สุดในการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์และรองลงมาคือ ทฤษฎีของรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และปัจจัยความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**