การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ : กระบวนทัศน์การบริหารในศตวรรษที่ 21

สุพพัตรา สุดใจ

Abstract


ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบถึงกันได้ในวงกว้าง ทั้งนี้เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเสมือนหัวใจสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนโลกในศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบบริบทในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (พัชราภา ตันติชูเวช, 2560) หากแต่ยังส่งผลต่อบริบทในด้านการบริหารองค์การหรือหน่วยงานในสังคมที่มีภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง ผู้บริหารจะต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคนิควิธีการในการบริหารจัดการที่มีนักวิชาการและนักบริหารคิดค้น นำไปใช้ปฏิบัติและเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการปรับปรุงดำเนินงานขององค์การของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่ง ดำรงสภาพของตนเองและสร้างผลประโยชน์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ในบทความนี้จึงขอนำเสนอเทคนิคการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กระบวนทัศน์การบริหารในศตวรรษที่ 21 มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คืออะไร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีความสำคัญอย่างไร แนวความคิดและหลักการของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญเป็นอย่างไร ลักษณะขององค์การที่ใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มีอะไรบ้าง และการใช้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ในองค์การควรมีขั้นตอนอย่างไร ซึ่งการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการยุคใหม่ที่จะเกิดประโยชน์กับการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับผู้บริหารองค์การทั่วไป  ดังนั้นการปฏิรูปองค์การภาครัฐในศตวรรษที่ 21 สามารถจัดบริการสาธารณะให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากขึ้น โดยหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นอยู่ที่การสร้างตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ที่มีความเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับ และสะดวกในการนำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศสำหรับกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานขององค์การ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**