การศึกษาแนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ตลาดน้ำบางน้อย, จังหวัดสมุทรสงคราม

ภัทรสุดา มณฑา, สุวันชัย หวนนากลาง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท่องเที่ยว  ทั้งทางด้านบวก และด้านลบ จากการมาท่องเที่ยว เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว เก็บข้อมูลที่ตลาดน้ำบางน้อย จังหวัดสมุทรสงครามการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มคนที่ศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มประชากร ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

          ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากับครอบครัว สนใจรับประทานอาหารขึ้นชื่อ ฟังเพลงไทย ดนตรีไทย ร่องเรือ และเลือกที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีกแน่นอน ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อย  คือปัจจัยด้านมลภาวะ ด้านจิตสำนึก ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และด้านการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

          ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตลาดน้ำบางน้อยมีปัญหาเรื่องของน้ำขุ่น มีกลิ่น ปัญหาขยะที่มีมาก และปัญหาทัศนียภาพ ไม่เป็นระเบียบ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้เสนอเพื่อหาแนวทางการแก้ไข โดยร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชุมชน การจัดการขยะทางน้ำ การจัดถังขยะสีต่าง ๆเข้ามาในพื้นที่ การจัดระเบียบภายในพื้นที่ การประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**