ผลกระทบจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง : กรณีศึกษาด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านคุณภาพชีวิต

เอกสิทธิ์ ชาตินทุ, ปิยะ ศักดิ์เจริญ, สืบพงษ์ ปราบใหญ่, คึกฤทธิ์ ศิลาลาย, โชติมา เวสารัชชานนท์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านคุณภาพชีวิต จากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลองในด้าน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกับการวิจัยเอกสาร โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสรุปผลกระทบและแนวทางการแก้ไข ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริเวณโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง ในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านคุณภาพชีวิต พบว่ามีผลกระทบในเชิงลบทั้งสองด้านที่ศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**