การรับรู้เกี่ยวกับการกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12

วรัชญา เตชะนอก, ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการการรับรู้เกี่ยวกับการกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12  2)เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จำแนกตามสภาพส่วนบุคคลและปัจจัยช่องทางการสื่อสาร

กลุ่มตัวอย่างที่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกันตนในเขตความรับผิดชอบของ  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ประกันตนในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ที่มีข้อมูลสภาพส่วนบุคคลของผู้ประกันตน ด้านรายได้ ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร  และการรับรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**