สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเกียรติ อินทสิงห์, กนกวรรณ อังกสิทธิ์, มนัส ยอดคำ, จุไรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556-2559 จำนวน 47 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสำรวจสมรรถนะของบัณฑิตและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) บัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก และ 2) บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรทั้งในด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตรโดยเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**