ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด

ชรินทร เขียวจันทร์, ธนเดช กังสวัสดิ์, ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทธรรมรักษ์ออโตพาร์ท จำกัด ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัดศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัดและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกอบรมและประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ์  ออโตพาร์ท  จำกัดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากัด จำนวน 289 คน โดยคำนวณหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละประเภทของพนักงานโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกำหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้.05 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน

          ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ์ออโตพาร์ท จํากัดมีความสัมพันธ์กันไปในทางบวกซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยในการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จํากัด คือด้านกฎและเกณฑ์ในการเรียนรู้ด้านลักษณะขององค์กร ด้านการวางแผนการฝึกอบรม ด้านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ์ออโตพาร์ท จํากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านทัศนคติที่ดีหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ด้านบรรยากาศขององค์กรอยู่ในระดับปานกลางด้านความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านแรงจูงใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**