การเรียนร่วม : แนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก

จิตราพร แก้วพรม

Abstract


การจัดการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกในการเรียนร่วมเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการ เรียนรวมและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพแบบผสมผสาน (Mixed Method) ในการดำเนินการจัดการตามลำดับขั้นตอนมี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนรวมประชากรที่ใช้ในการออกแบบได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรวมโดยการนำเสนอร่างองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรวมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับขั้นตอนที่1 เพื่อรูปแบบการจัดการเรียนรวมให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต 1

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**