แบบจำลองโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ ในการเคลื่อนย้ายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศุภกร เตชะนรเศรษฐศิริ, ชำนาญ งามมณีอุดม

Abstract


งานวิจัยเชิงปริมาณฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานของวิศวกรวิชาชีพ ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโมเดลที่กำหนดขึ้นนี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวแปรที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้คือ ความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานของวิศวกร อัตราค่าจ้าง เศรษฐกิจ และรัฐบาล กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 240 คน ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาที่ได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) ทั้ง 8 สาขา ซึ่งจะใช้สถิติสมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสัมพันธ์ซึ่งแสดงด้วยเกณฑ์ความสอดคล้องของโมเดล (GFI = 0.961, AGFI = 0.912, CFI = 0.978 and RMSEA = 0.045) แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองนั้นมีความถูกต้องและเชื่อถือได้บนพื้นฐานของข้อมูล ซึ่งปัจจัยทั้งสามมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเคลื่อนย้ายของวิศวกรอาชีพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**