ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก : กรณีศึกษาตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จรินทร นามขาน, สุรีรัตน์ สหุนาฬุ

Abstract


การวิจัยเรื่อง “ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำนาบัวตัดดอก: กรณีศึกษาตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอนแทนจากการทำนาบัวตัดดอก ของเกษตรกรตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการทำนาบัวตัดดอก ของเกษตรกรตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการออกแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกรตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ประกอบอาชีพการทำนาบัวตัดดอกจำนวน 21 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากการพิจารณาเห็นว่าเกษตรกรมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกบัวตัดดอกไม่แตกต่างกัน

ผลการวิจัย พบว่า มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 7,185 บาทต่อไร่ มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 8,779 บาทต่อไร่ อัตรากำไรสุทธิต่อต้นทุน 1.22 เท่า อัตรากำไรต่อยอดขาย 0.55 เท่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 0.90 เท่า และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 3.33 เท่า และมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 35 กำ ต้นทุนการทำนาบัวตัดดอกประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 1.93 ต้นทุนค่าแรงงานร้อยละ 34.02 และต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 64.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**