การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี

กาญจนา แก้วกุล, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับของการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ด้านการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลใน จังหวัดปทุมธานี และ (3) เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพนักงานของเทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลตำบลธัญบุรี และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน 329 ราย  วิเคราะห์ผลด้วยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่า (1) การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก (2) ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก และ (3) หลักธรรมาภิบาลทมีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**