แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ในองค์กรธุรกิจไทย

กรกช วนกรกุล, มรกต ภู่ทอง, เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, ภัทิรา มาศมาลัย, โศภิณภา สุนทรวร, ธนัช กรศุภกิจ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทย โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจไทยเป็นหน่วยวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่าแรงจูงใจในการทำงานด้านลักษณะงาน ด้านความมั่นคง ด้านการยอมรับด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ในขณะที่แรงจูงใจด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านโอกาสและด้านการยกย่องมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**