ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปณพัฒน์ ประสานบุญเลิศ, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (CUR) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(DER) อัตราการหมุนของทรัพย์สินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนราคาต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (PER)อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นของระดับความเสี่ยงทางการดำเนินงาน (DOL) และระดับความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) และเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปรวิเคราะห์ (Multiple Regression Analysis)สรุปผลการศึกษาได้ว่า อัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงทางการดำเนินงาน (DOL) ได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (CUR) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DER) อัตราการหมุนของทรัพย์สินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (PER) และอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงทางการเงิน (DFL) ได้แก่ อัตราการหมุนของทรัพย์สินรวม (TAT) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (PER)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**