การพัฒนาโปรแกรมประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์แบบออนไลน์

กรรณิการ์ ปานนุช, พูลพงศ์ สุขสว่าง, ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์แบบออนไลน์ มีการดำเนินการ3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) แนวคิดประกอบด้วยเกณฑ์ประเมินความเป็นผู้นำทางวิชาการของศึกษานิเทศก์ที่ผ่านฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 21 คน มี 5 องค์ประกอบ18 ตัวบ่งชี้ (2) ออกแบบและการพัฒนา โดยขอจดชื่อโดเมน (Domain Name) บนระบบปฏิบัติการ OS : Linux, WEB : Apache, Script : PHP และ Database : mysql และดำเนินการตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (3) การนำไปใช้ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ หรือด้านคอมพิวเตอร์ 3 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพ 4 ระดับ และหาคุณภาพการนำไปใช้กับศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไปที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและหัวหน้ากลุ่มงานฯ 15 คนและใช้แบบประเมินคุณภาพการใช้โปรแกรม 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า CVI ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย (1) โปรแกรมแบบออนไลน์เป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น เข้าใช้งานได้ที่ http://www.edusupas.com มี 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หน้าจอโปรแกรม ส่วนที่ 2 หน้าจอหลัก ส่วนที่ 3 หน้าจอข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 4 หน้าจอองค์ประกอบของเกณฑ์ และ ส่วนที่ 5 หน้าจอรายงานผล (2) ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (CVI>0.80) (3) คุณภาพในการนำไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( >3.50)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**