การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปาริฉัตร จันทะเขียง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) ทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน
บนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ (Meguigans) 3) เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของการคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48  อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด2) ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ (Meguigans) มีค่าเท่ากับ 1.10 3) การเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05
4) ความสัมพันธ์ของการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับต่างมาก คือ  -.032 และความคิดสร้างสรรค์มีค่าเท่ากับ .87 มากกว่า 0.05 5)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**