ความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร

ศรุต ดิลกภัทรวุฒิ, สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

Abstract


ค่านิยมของคนในสังคมเมืองส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยเป็นรูปแบบที่พักอาศัยซึ่งได้รับความนิยม
อย่างมากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงสนใจลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ้น นำไปสู่การว่าจ้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยเพิ่มขึ้นการควบคุมต้นทุนก่อสร้างโครงการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารโครงการ เนื่องจากส่งผลต่อผลกำไรและอัตราผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจะได้รับจากโครงการการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างประเมินความเสี่ยง
ที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง และเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมต้นทุนก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย 8ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ ด้านการประมาณการต้นทุนก่อสร้างโครงการ ด้านการจัดทำงบประมาณต้นทุนก่อสร้างโครงการ ด้านการควบคุมต้นทุนก่อสร้างโครงการ ด้านการออกแบบโครงการด้านการจัดซื้อ และด้านการวางแผน ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**