การวางแผนกลยุทธ์บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง

กิจภัทร สุขลิ้ม

Abstract


การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล ที่มุ่งนำข้อค้นพบไปใช้พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษา การวางแผน กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง 2. เพื่อประเมินกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่าการวางแผนการกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรังต้องจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาวส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรการประเมิน ต้องปฏิบัติตาม ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด มาเป็นต้นแบบในการจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดตรัง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**