แนวคิดในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ชิดชนก ขวัญพรม, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมขึ้นมากมายซึ่งการที่จะนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริง
มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำพยานหลักฐานมายืนยัน
ให้สามารถพิสูจน์ความผิดได้อย่างชัดเจนและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นพยานหลักฐาน
ที่มีความสำคัญและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากในการพิสูจน์หาความจริงวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ
เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากการสังเคราะห์เอกสาร พบว่า มีแนวคิดในการศึกษา คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมั่น 2. แนวคิดเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 3. แนวคิดเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยแนวคิดดังกล่าวต่างมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**