อุดมศึกษาไทยในอาเซียน รูปแบบ แนวโน้มและทิศทางการปรับตัวในอนาคต

กานต์สุดา แก้วมีสี

Abstract


การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ส่งให้เห็นถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่อาเซียนให้ความสนใจและบัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียนในฐานะที่การศึกษาเป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยการศึกษาแรกที่จะได้รับผลกระทบการจากเปิดประชาคมอาเซียนมากที่สุด ทั้งในด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาอาจารย์การเปิดเสรีทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาไทยทั้งในด้านของนักศึกษา อาจารย์บุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาทักษะการทำงานเพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษาและการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายอาชีพในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**