การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษายุคใหม่

ผกามาศ มาสอน

Abstract


การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สร้างความเชื่อมั่นให้สังคมและกับทุกฝ่ายให้ยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาว่าผู้เรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา

เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง การเปิดศักราชใหม่ของการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยจึงได้เกิดขึ้น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ฉบับใหม่สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และบริบทของตนได้โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาที่พัฒนาคนและสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้มีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา  คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  มุ่งพัฒนาการบริหารแบบกระจายอำนาจมีความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**