ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับอัตราส่วนทางการเงิน กรณี กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาธิตา ศุภาพิชญ์ชุติภาส, รพีสร เฟื่องเกษม

Abstract


งานวิจัยนี้ทำการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง (1 ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน และ 2 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน) กับอัตราส่วนทางการเงิน กรณี กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราส่วนทางการเงินทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ 1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 4) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และ 5) อัตราส่วนราคาต่อกำไร โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัททั้ง 6 บริษัท ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 16 ปี 6 เดือน หรือ 66 ไตรมาส โดยทำการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90%, 95% และ 99%

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยง โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงานได้ดีที่สุด คือ 1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รองลงมาคือ 2) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน และ 4) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ได้แก่ 1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ 3) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**