การประยุกต์ใช้วิธี Six Sigma ในการแก้ปัญหาการโหลดกระเป๋าสัมภาระผิดพลาด

โรจนพงศ์ องอาจอิทธิชัย, ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลการต์

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดพลาดต่อระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การสังเกตเพื่อหาจำนวนการโหลดสัมภาระผิดประเภท บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน โดยการเก็บสถิติการโหลดสัมภาระ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ผังสาเหตุและผล เพื่อวิเคราะห์ และระบุสาเหตุของสัมภาระผิดพลาด ในระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ และแบบสำรวจการโหดสัมภาระผิดประเภทบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุด ได้แก่ การจัดการอบรมเจ้าหน้าที่สายการบินให้เข้าใจในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการโหลดสัมภาระ จากการอบรม พบว่า ผลประโยชน์ส่วนได้ของการโหลดสัมภาระผิดขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดมีผลที่ดีขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**