ทัศนคติ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กล้องวงจรปิดในตลาดบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร

สุกัลญา ทับทิม, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดในตลาดบ้านหม้อ กรุงเทพมหานครโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้บริโภคที่ซื้อกล้องวงจรปิดในตลาดบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ราย วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้องวงจรปิดในตลาดบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**