ศาสตร์พระราชา : สู่การบริหารสถานศึกษา

กลุสาร พิศุทธิ์ศักดิ์

Abstract


บรรดาองค์ความรู้และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ราชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่างๆด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือ แก้ไข
ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร และส่งผลต่อมนุษยชาติทั้งปวง ให้สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมั่นคง
สันติสุข และยั่งยืนตามแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่างๆ เช่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา,ภูมิสังคม,
หลักการทรงงาน 23 ข้อ,ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาที่มี
มากมายหลาย ๆ ด้าน สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้บริหารสถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบที่สอดแทรกแนวทางตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ศาสตร์พระราชา สู่การบริหารสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย
เนื้อหา แนวทางและความหมายของศาสตร์พระราชา แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และการบริหาร
สถานศึกษา


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**