กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษาการขายเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค

ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ, ปะราสี เอนก, จินดาภา ศรีสำราญ

Abstract


การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค 2) ศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเชิงสำรวจ ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีบนเฟซบุ๊คบนกลุ่มชื่อ “ห้องจริง 3 ล้าน แบ่งปัน Dress สวย ราคาเบา ๆ By นังนู๋ใบชา” ซึ่งมีบัญชีเฟซบุ๊คเป็นของตัวเอง และมีประสบการณ์ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์(Chi-Square)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ≤15,000 บาท โดยเหตุผลหลักที่ทำให้ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชันสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค คือ รูปแบบและการดีไซน์ มีความถี่ในการซื้ออยู่ที่ 2-3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง นิยมซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ประเภทเสื้อ เช่น เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต และทำการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ส่วนปัจจัยของกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการให้บริการของพนักงานผู้ขาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ต่อพฤติกรรมการซื้อพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อในทุกเรื่อง ในส่วนปัจจัยของกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีผ่านทางเฟซบุ๊ค โดยเฉพาะเรื่องเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ในเรื่อง ความถี่ในการซื้อ ประเภทของเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**