การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ

จริยา เกิดไกรแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ
2) ประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้งานสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ ผลจากการพัฒนา พบว่า
สื่ออินโฟกราฟิกสำหรับการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ ประกอบด้วย 7 แผนภาพ ได้แก่ 1) การนำเสนอ 2) การวางแผนการนำเสนอ 3) การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง 4) ทักษะการนำเสนอ 5) ทักษะการนำเสนอผ่านการทำงานกลุ่ม 6) การใช้สื่อในการนำเสนอ และ 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาสื่อ จำนวน 5 ท่าน พบว่า ภาพรวมคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก พบว่า
มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อยละ 81.38 มีความพึงพอใจในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**