การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ละอองน้ำลดอุณหภูมิเซลล์แสงอาทิตย์

สิทธิพัฒน์ ภู่ทอง, วิชาญ วิมานจันทร์, ปรีดา จันทวงษ์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์โดยการลดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยละอองน้ำ โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ Mono crystalline ขนาด 50 W จำนวน 2 แผง แบ่งเป็น 2 ชุด คือชุดเปรียบเทียบ(control) และชุดทดลอง ติดตั้งที่มุมองศา 15 องศา โดยชุดทดลองจะมีการพ่นละอองน้ำที่ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งทั้ง 2 ชุด ทำการทดลองอยู่ในสถานที่ และ เวลาทดสอบเดียวกัน วัดกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า ความเข้มแสงอาทิตย์ ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม อุณหภูมิของแผ่นโซลาเซลล์ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ผลการทดลองพบว่า เมื่อเปรียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ไม่ได้พ่นละอองน้ำ ในช่วงที่แสงอาทิตย์มีความเข้มสูง(มากกว่า 1000 W/m2) และต่อเนื่อง การพ่นละอองน้ำเฉพาะที่ด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ยด้านหน้าแผงของแผงได้ 19.9 oC และลดอุณหภูมิเฉลี่ยด้านหลังได้ 24.9 oC และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 13.788 % โดยใช้ปริมาณน้ำเพียง 11.914 L/h

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**