ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ในจังหวัดชลบุรี

วรสรรค์ แสนตระกูล, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

Abstract


ปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุไว้
ในแผนงานหรือสัญญาของงานก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ต้นทุนทรัพยากร
ที่สูงขึ้น ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น การสูญเสียโอกาสในการพัฒนางานด้านอื่นๆรวมถึงการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของความล่าช้า รวมถึงวิเคราะห์ความถี่และระดับผลกระทบของความล่าช้าตลอดจนศึกษาแนวทางในการป้องกันปัญหาความล่าช้า
ในการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ในจังหวัดชลบุรีโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัยรวม
ที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตรในจังหวัดชลบุรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และทราบถึงข้อมูลของงานก่อสร้าง แผนงาน ความก้าวหน้าของงาน และความล่าช้าของงานก่อสร้าง จำนวน 5 ราย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวมที่มีความสูงไม่เกิน23 เมตร ในจังหวัดชลบุรีมีค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง โดยปัญหาความล่าช้าที่มีค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านแผนงานกับการควบคุมงาน ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงงาน ปัญหา
ด้านการเงิน และปัญหาด้านเครื่องจักรกล ตามลำดับ ในขณะที่ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับสัญญา ปัญหา
ด้านความสัมพันธ์กับราชการ ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม และปัญหาด้านวัสดุ มีค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**