การมีส่วนร่วมของแฟนคลับกับการพัฒนาของสโมสรฟุตบอลอาชีพ : ศึกษากรณีฟุตบอล นครราชสีมา เอฟ ซี

ธีระวุฒิ วชิรมโนวาทย์, ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของแฟนคลับในการพัฒนาทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของแฟนคลับทีมสโมสรฟุตบอล นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ผลการวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสโมสรของแฟนคลับ พบว่า แฟนคลับส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในฤดูการแข่งขันที่ผ่านมาเข้าชมการแข่งขัน 1 – 5 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายระหว่าง 201 – 400 บาท เคยเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางสโมสรจัดขึ้น นอกเหนือจากการเข้าชมการแข่งขัน และมีการซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แฟนคลับนิยมซื้อมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยซื้อเนื่องจากต้องการสนับสนุนและอุดหนุนสโมสร และซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสรโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง ผ่านทางร้านค้าของสโมสรโดยตรง กรณีอายุ พบว่า ช่วงอายุของแฟนคลับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจำนวนการเข้าชมการแข่งขัน กลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 -30 ปี เป็นกลุ่มอายุของวัยรุ่นที่สำเร็จการศึกษาและกำลังทำงานเก็นเงินเพื่อการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะ ยังไม่มีภาระรับผิดชอบมากนัก เป็นกลุ่มอายุที่ชอบทำกิจกรรมและพบปะสังสรรค์กับคนอื่น ทำให้การเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนในช่วงอายุนี้ที่ต้องการมีกิจกรรมในเวลาว่างหรือต้องการพบปะกับเพื่อนฝูง กรณีรายได้ต่อเดือน พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนของแฟนคลับมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจำนวนการเข้าชมการแข่งขัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากระดับของรายได้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการใช้จ่ายสำหรับการเข้าชมการแข่งในแต่ละครั้งหรือกำหนดความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางสโมสรฟุตบอลจัดขึ้น กรณีที่การเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปก็จะทำให้แฟนคลับไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**