การออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วมังกรเพื่อส่งเสริมการขาย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

นริศรา สารีบุตร, ภัทรา สวนโสกเชือก, กนกวรรณ สุภักดี, วัชระชัย บุญน้อย, พชร วารินสิทธิกุล

Abstract


งานวิจัย เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วมังกรเพื่อส่งเสริมการขาย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยที่เน้นถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการจัดการทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกรในพื้นที่ตำบลก่อเอ้อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สร้างองค์ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้กลุ่มแปรรูปได้ทราบต้นทุนทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วมังกรให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน และศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วมังกรของตำบลก่อเอ้อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

          จากผลการวิจัยพบว่า คณะผู้วิจัยและเกษตรกรผู้ปลูกแก้วมังกร ได้สรุปขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการในการการสร้างกระบวนการจัดการทางด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้วมังกรแปรรูปแบบ ซึ่งกระบวนการจัดการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพัฒนาความคิด ขั้นตอนการเลือกวัสดุที่จะทำแบบ และขั้นตอนการบริหารการออกแบบ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนในการผลิตสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวเกรียบแก้วมังกร สามารถผลิตได้ ครั้งละ 72 ห่อ โดยมีต้นทุนที่ใช้ในการผลิตต่อครั้ง 295 บาท ส่วนของบรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุภัณฑ์เดิมที่เป็นถุงพลาสติก เสริมหุ้มทับด้วยกระดาษรีไซเคิลสีน้ำตาล ราคาต้นทุนรวมอยู่ที่ 6 บาท สามารถนำไปกำหนดราคาขาย โดยราคาขายเดิมตั้งราคาอยู่ที่ 30 บาท เมื่อเพิ่มพัฒนาการตกแต่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์เข้าไป ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้โดยขายในราคา 40 บาท ในด้านการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูป พบว่า ความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ความแข็งแรงทนทานมีค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สามารถใช้งานได้จริงมีค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการขนส่ง มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านป้องกันการกระแทกระหว่างขนส่ง มีค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก รูปทรงสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ความสะดุดตาน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.5 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด การใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.48 อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**