Vol 1, No 1 (2018)

Graduate School Conference

Graduate School Conference 2018

Table of Contents

cover

ปก ปก

content

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
สารบัญ สารบัญ

Articles

Patama Satawedin, Ong-Art Singlumpong
1-13
Patama Satawedin, Siwat Chawareewong, Sutirapan Sakkrawat
23-27
กมลทิพย์ แซ่ท้าว, กฤษณโชค แก้วเจิม, อภิสิทธิ์ คุณขุนทด, อนาวิล พากเพียร, ธนวัฒ พิสิฐจินดา
28-37
กรกมล เลาหบุตร, สิทธิชัย ลายเสมา, สมหญิง เจริญจิตรกรรม, ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
38-48
กฤตพร พัฒนสลิล, ระพีพร ศรีจำปา
49-58
กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
69-79
กฤติกานต์ แก้วมา, ธนัชพร สุขประสงค์, พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์
59-68
กานต์สินี วังอินต๊ะ, มานะ ลักษมีอรุโณทัย
80-89
กิตติยา รินเพ็ง, ปวิช เฉลิมวัฒน์
91-101
กุลนาถ ภัททานุวัตร์, ระพีพร ศรีจำปา
102-112
เกษม ช่วยพนัง
113-124
เกียรติคุณ เยาวรัตน์, ภัทรภร สังขปรีชา
125-133
เขมขนิษฐ์ พิริยะวรานนท์, กิติยา ทัศนะบรรจง
134-142
คุณากร มั่นชื่น, พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
143-155
จตุรพร แก้วลอย, บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
156-163
จิตรลดา ตรีวรรณกุล, ระพีพร ศรีจำปา
164-174
จิตรเลขา ทาสี, สันติ พึ่งโภสพ, จิรายุ เบ็ญจวงศ์
175-185
จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล, พงษ์ วิเศษสังข์, ภัทรภร สังขปรีชา
186-194
จิรัญญา โพธิญาณ, มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
195-205
ชลชินี บุนนาค, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
206-217
ชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์, วิษณุ อรรถวานิช
218-225
ชินดนัย ศิริสมฤทัย, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
226-237
ชุมนุมพร มงคล, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
238-248
ซี หลี่, ธรรญธร ปัญญโสภณ
249-258
ญาณี เหล่าเจริญนาน, วุฒิชาติ สุนทรสมัย
259-268
ฐิตานันท์ ชัยโฆษิตภิรมย์, ชุติมา เกศดายุรัตน์
269-276
ณัชชรีย์ ทรัพย์เย็น, บุษบา กนกศิลปธรรม
277-288
ณัฐพร รักสัตย์, วิษณุ อรรถวานิช
289-298
ณัฐรินทร์ มากเขียนไป, บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
299-308
ณัฐวรรณ์ เพ็ชรฤทธิ์, นนทร์ วรพาณิชช์
309-319
ธรรณปพร หงษ์ทอง, อดิเดช สติวโร, สุเมธ บุญมะยา, วีรธิษณ์ วรินฺโท
320-333
พรรณิลัย นิติโรจน์
334-341
ดวงทิพย์ กันฐา, รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, พลัฏฐ์ เลียวกิจสิริ
342-353
เด่นนภา ปาทะหา, อำนาจ ธีระวนิช
354-360
ตริตาภรณ์ หมู่ผึ้ง, นุกูล แดงภูมี
361-370
ทศวัฏฏ์ วิเศษสัมมาพันธ์, ดำรงศักดิ์ รินชุมภู, สิทธิชัย นาคสุขสกุล
371-378
ทัศนัย โคตรทอง, องอาจ สิงห์ลำพอง
379-385
ธนดล กิตติพีรชล
386-395
ธนากร วงศ์รัตน์วิจิตต์
396-404
ธนาวุฒิ เหลืองสุบิน
405-414
ธีระวิทย์ วงศ์วรัญญู
417-425
ธีราภรณ์ พลายเล็ก
426-436
นครินทร์ ชานะมัย
437-446
นงนุช หอมบุญ
447-453
นพวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์
454-464
นภมณฑ์ วังตระกูล
465-475
นฤมล มูลจวง
476-485
นัฐญา สุวรรณท้าว
488-498
นิศาชล เกียรติกุญชร
505-514
เบญจรัตน์ พรมวงษ์1
515-525
ปรรถรัฐศฎา เรืองภู
538-545
ประยงค์ มีชัย, สมพงศ์ แสงศรี, สมทรง ธรรมธิรา
546-555
ปวิตรา สอนดี
571-579
ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์
580-589
ปัทมา สารสุข
590-599
ปาริชาติ หนูหน่าย
600-608
ปิยฉัตร ศรีสุราช
609-620
ปุณณัตถ์ คลังเพชร
621-629
กานต์ อัมพานนท์
632-641
พงษ์ปิติ ผาสุขยืด, ปฐมา สตะเวทิน
642-650
พงษ์สิทธิ์ เผื่อนกลาง
651-666
พรนภัส พุ่มสิน
663-670
พรรณทิพา จิตราวุฒิพร
671-678
พรรณี หรี่จินดา
679-687
พสุกานต์ บุญส่ง
688-697
พัชราภรณ์ กมลวาทิน, พลอยนภัส สะลีมาสกุล, หงส์หยก โพธิ์ร่ม, ชนาธิป บัณฑิต, ธิดา นิติธรญาดา
698-707
พิมพงา วีระโยธิน, ธรรญธร ปัญญโสภณ
708-717
พิมพ์ชนก นุชเนตร, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
718-728
พิมพ์ณัฐ วัฒนสุคนธ์, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
729-740
ไพบูลย์ ภักดีพินิจ, นราวุธ ขำประสิทธิ์, ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธิน
741-749
ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
750-761
ภัคสุภางค์ มาปรีดา
762-736
ภัทรภร ศักดิ์สงวนมนูญ, กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
774-782
ภัทราวดี พิพัฒนเดช, กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
783-789
ภาณุพงษ์ ทินกร, พรพรหม ชมงาม
790-798
ภาณุรุจ ไทรจำปา, ธรรญธร ปัญญโสภณ, ปฐมา สตะเวทิน
799-806
ภาวิดา พาชีรัตน์, วุฒิยา สาหร่ายทอง
807-817
มารุต จำลอง, ศักดิ์ชาย นาคนก
818-828
เมธา หริมเทพาธิป
829-835
ยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย
836-845
รติกร แย้มสรวล, สุวาณี สุรเสียงสังข์
846-856
ริญญาภัทร์ ภูวโรจน์พิบูล, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
863-873
ฤทธิไกร ตาแก้ว, ธนา สมพรเสริม, วรดี จงอัศญากุล
874-884
วงศกร จันทระ, กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, ณภัทร วุฒิวงศา
885-895
วชิรวิทย์ หอมบุญยงค์, พุฒิธร จิรายุส
896-906
วรชัย บุญยิ้ม, รัชยา ภักดีจิตต์
907-919
วรรณิดา คชสุนทร, นนทร์ วรพาณิชช์
920-930
วรรษา ไหว้ครู, ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
931-941
วรวัฒน์ ศีลบุตร, บุญนาค สุขุมเมฆ
942-953
วรางคณา สุขม่วง, องอาจ สิงห์ลำพอง
954-962
วาสนา สุขเกษม
963-972
วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์, ชุติมา เกศดายุรัตน์
973-981
วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย, ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล
988-997
วิวรรธน์ เจียรรุ่งแสง, รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์, บุบผา เมฆสีทองคำ
998-1006
วีรชน วันแอเลาะ, สุพลชัย โพธิ์ทอง, อภิญญา เจริญชัย, อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์
1007-1012
วีระวัฒน์ ดาริชาติ, บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
1021-1029
ศิริพร พรหมนา, เยาวเรศ ใจเย็น, ปวริศา จรดล
1044-1053
ศิริพร อยู่แก้ว, นุกูล แดงภูมี
1054-1062
ศิริลักษณ์ ชมแค, นฤมล ยุตาคม, พรพรรณ พรศิลปทิพย์
1063-1072
ศุทธวิชญ์ นารากุล, ธนา สมพรเสริม
1073-1082
สนธยา แสงส่อง, ปภัชณุวัฒน์ วงศ์ลาภอนันต์, ณีรนุช ตั้งใจ
1083-1089
สมิธ พิทูรพงศ์, ธรรญธร ปัญญโสภณ
1090-1099
สัญญา บริสุทธิ์
1100-1110
สุกีตา บินรัตแก้ว, อินทกะ พิริยะกุล
1127-1137
สุจิตรา สรรพคง, ณัฐพล พจนาประเสริฐ
1138-1146
Supavadee Muencharoen, Patama Satawedin
1181-1188
สุมลพร ตะน่าน, ปวิช เฉลิมวัฒน์
1189-1195
สุมิตร์ ผูกพานิช, ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
1196-1205
สุรประภา มีกังวาล, ปภาภรณ์ ไชยหาญชาญชัย
1206-1213
สุนีรัตน์ จุ่นเจริญ, วรดี จงอัศญากุล
1154-1164
หนึ่งฤทัย คูหาศักดิ์, ระพีพร ศรีจำปา
1214-1222
อนุสรณ์ เริ่มฤกษ์, สุภาภรณ์ ใจรังสี
1223-1232
อภิชัย ลิ้มสุวิชาโน, นพพร แหยมแสง, วินิจ เทือกทอง
1233-1240
อรชา พรหมประสิทธิ์, เดชรัต สุขกำเนิด, เออวดี เปรมัษเฐียร
1241-1249
อรทัย ปานเพ็ชร, พรรณิกา สมบูรณ์, ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
1250-1256
อลังการ ธนอมรกาญจน์, พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์
1265-1273
อัญชลี เกียรติเผ่าพันธ์, ธนา สมพรเสริม
1279-1284
อาทิตย์ พวงนาค, พุฒิธร จิรายุส, มัศศรณ์ กิจบำรุง
1285-1293
อานนท์ นันตสุคนธ์, พรพรหม ชมงาม
1294-1301
เอกชัย คูสว่างศรี, เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
1307-1314