ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลกรณีความผิดฐานทำให้แท้งลูก

พัชราภรณ์ กมลวาทิน, พลอยนภัส สะลีมาสกุล, หงส์หยก โพธิ์ร่ม, ชนาธิป บัณฑิต, ธิดา นิติธรญาดา

Abstract


ในสังคมปัจจุบันพบว่ามีผู้หญิงเกิดการตั้งครรภ์ด้วยความไม่พร้อมในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยอาจมีสาเหตุจากความอยากรู้อยากลองหรือด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจหลีกหนีได้หรืออาจเกิดจากการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและการคุมกำเนิดที่ผิดวิธีหรืออาจป้องกันแล้วแต่พลาดของผู้หญิงกลุ่มนี้ และเมื่อผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่มีความพร้อม จึงเกิดปัญหาการทำแท้งเกี่ยวกับผู้หญิงกลุ่มนี้ ประเทศไทยการทำแท้งยังคงไม่เปิดให้มีการทำแท้งอย่างเสรีได้ กฎหมายของไทยไม่มีการบัญญัติเปิดช่องให้สามารถทำแท้งได้ตามแต่สิทธิในตัวของหญิงโดยชอบด้วยกฎหมาย คงมีเพียงการอนุญาตให้ทำเพื่อสุขภาพของหญิงและเกิดจากกระทำผิดทางอาญาดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญาของไทยเท่านั้น

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะการบัญญัติโทษเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามมาตรา 304 อันเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิดฐานหญิงทำให้ตนแท้งลูกหรือทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม โดยกฎหมายบัญญัติให้ไม่ต้องรับโทษ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตทารกในครรภ์มารดาที่จะได้เกิดมามีสภาพบุคคลตามกฎหมาย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**