อิทธิพลของสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายแบบทางเลือกสุขภาพต่อการบริโภค กรณีศึกษาน้ำผลไม้พร้อมดื่ม

สุจิตรา สรรพคง, ณัฐพล พจนาประเสริฐ

Abstract


การตัดสินใจเลือกซื้อน้ำผลไม้ของผู้บริโภคจะพิจารณาคุณลักษณะต่าง ๆ ซึ่งสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายก็เป็นคุณลักษณะอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายแบบทางเลือกสุขภาพต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis)  ผลการศึกษาพบว่า สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายมีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อไม่มากนักเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ โดยปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจมากที่สุดคือ คือความเข้มข้นของน้ำผลไม้ รองลงมาคือปัจจัยด้านปริมาณน้ำตาล จากผลวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายแบบทางเลือกสุขภาพ และผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**