ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร

จิตรเลขา ทาสี, สันติ พึ่งโภสพ, จิรายุ เบ็ญจวงศ์

Abstract


การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จากกลุ่มตัวอย่างของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 120 คนและกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 120 คน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีและด้านการบัญชีผลประโยชน์พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ด้านการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า และด้านการเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง นักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระดับความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักบัญชีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การรับรู้ข่าวสารที่ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานการบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**