Vol 1, No 2 (2018)

Graduate School Conference

Table of Contents

cover

ปก ปก

content

สารบัญ สารบัญ
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

Articles

Benchamas Sornkam, Kirk R.Person, Suwaree Yordchim
1-7
Ekkaraj Rakmuang, Kirk R.Person, Suwaree Yordchim
8-18
Karunta Prakaypun, Bundit Phrapratanporn, Thanasuwit Thanbhiranrak
19-26
กณิษา แปดด่านจาก
23-27
Kraisri Srithuptha
27-38
Suriya Sumeto, Metha Harimtepathip, Kirti Bunchua
39-42
Premvadee Na Nakornpanom, Achara Wongsothorn, Tasanee Methapisit, Suttipong Boonpadung
43-50
Uhsa Tevarattikal, Bundit Phrapratanporn, Thanasuwit Thanbhiranrak
51-59
VARATTAKARN KULVIROGESOPON
60-70
Vichian Hunsanimitkul, Preecha Pongpeng
71-77
กชนันท์ ศุขนิคม
78-88
กณิก เฉลิมพักตร์, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ
89-97
กนกอร อุ่นสถานนท์
98-103
กฤติกา ผลเกิด, ชลธิชา สุดมุข, สุวรีย์ ยอดฉิม
104-112
เกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ
113-119
จิรพัฒน์ จรัสวิภาวี
120-129
ชาคียา บุญยรัตน์, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ
130-135
ชิดชนก โสภะบุญ, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ
136-143
ชินะวัฒน์ อำนวยพล, ณรงค์ กุลนิเททศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า
144-150
ชิสา กันยาวิริยะ, เมธา หริมเทพาธิป, กีรติ บุญเจือ
151-156
เชาวดี สิทธิพิทักษ์
157-167
ฐิติมา ชุ่มเชื้อ, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
168-176
ณัฐกาญจน์ เกษรบัว, พอดี สุขพันธ์
177-188
ณัฐธยาน์ ภมรรัตนกุล, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
189-196
ณัฐพล วัฒนาศิริกุลชัย, นพดล บุรณนัฏ
197-203
ณัฐสุด ตะเภาพงษ์
204-208
ณัฐสุดา อ้นทอง
209-217
ณิชดาภา ทิพรังศรี, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า
218-224
ดารณี เลยะกุล, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
225-234
ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
235-244
ธีรสมร หนูมา, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ
245-251
นพดล บุรณนัฏ, บวรพรรณ รัฐประเสริฐ, สุวรรณี กิระหัส, เพ็ญพักตร์ สว่าง, กาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย
252-259
นพพร เศรษฐีสมบัติ, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ
260-269
นพวรรณ บานชื่น, นัติยา ยิ่งมี, อัปสร บุตรดา, ศิริรัตน์ สายทอง
270-276
นรากร ทองนิติธรกุล, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
277-284
นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล, นัทนิชา หาสุนทรี, เพ็ญพักตร์ สว่าง
285-293
นาดิร โยธาสมุทร
294-299
นาตยา สิงหาด, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
300-309
เบญจพร ถูกดี, ยุทธนา สุดเจริญ, ณรงค์ กุลนิเทศ
310-318
เบญจมาศ ตันสูงเนิน
319-326
ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง, เมธ หริมเทพาธิป, กีรติ บุญเจือ
327-333
ปารณัท วิทยรุ่งโรจน์, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ
334-342
พระทอง บุตรดี
343-351
พิริยะ กรุณา
352-361
พิภพ พลอาสา, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กุลนิเทศ
362-370
พีรดา เชื้อผู้ดี
371-374
พุฒิพงศ์ พุทธวงศ์, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงศ์ กุลนิเทศ
375-382
ไพจิตรา ถาวร, ณรงค์ กุลนิเทศ
383-390
ภัควลัญชญ์ พิเชฐพันธุ์
391-393
ภานุชนาถ เพิ่มพูล, บรรดิษฐ พระประทานพร
394-402
มังครัช ทองภูธรณ์, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
403-410
โยธิน นิลคช
411-422
รัชฎาภรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์
423-431
รุจิราภรณ์ ยุกตานนท์, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ
432-438
ฤทัยรัตน์ เวียงจันดา
439-445
ลดาวัลย์ เจริญศิริ
446-454
วงศ์ยศ เกิดศรี, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ
455-461
อภิฤดี หาญณรงค์
462-471
วริศรา วัดสิงห์, บรรดิษฐ พระประทานพร
472-478
วัฒนา หงสกุล
479-486
วันทนา ฉิ่งวังตะกอ, บรรดิษฐ พระประทานพร
487-494
วารุณี สายทอง, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
495-511
น้ำหวาน ดาราวรรณ์
499-504
วุฒิกร มะลิคง, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ
512-519
วุฒิชัย สุชรจิต, ศิริลักษณ์ เกตุฉาย, ณรงค์ กุลนิเทศ
520-527
ปฏิพัทธ์ พิมุขทวีสิทธิ์
526-535
ศรีน้ำเพชร กิจสุวรรณ, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า
528-534
สมชาติ เกตุพันธ์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า
538-545
สมยศ งิ้วลาย, บรรดิษฐ พระประทานพร
546-555
ปริศนา วงษ์แดง
556-566
สิตาพัชร์ ห้องสวัสดิ์
556-567
ปรียา ยิ้มหยอก
567-570
สิรินทร์ กันยาวิริยะ, เมธา หริมเทพาธิป, กีรติ บุญเจือ
569-574
สุกัญญา รอดระกำ
575-579
สุดธิณีย์ ทองจันทร์, เมธา หริมเทพาธิป, กีรติ บุญเจือ
580-587
สุนันทา จันทร์ชูกลิ่น
588-596
สุพัตราพร คุ้มทรัพย์
597-602
สุวิมล ทองจำรัส
603-610
เสาวลักษณ์ แก่นทองแดง, กิตติคุณ มีทองจันทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ
611-617
หัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
618-634
อดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์
635-641
อภิสิทธิ์ บุญทรง, ยุทธนา สุดเจริญ, ณรงค์ กุลนิเทศ
642-649
อริสา หมอบอก, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
650-657
อัจฉรา คำยา, ณิช วงค์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
658-668
อารีย์ จิวรรักษ์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า
669-678
อิสราพร นรินทร์, ณรงค์ กุลนิเทศ, ณิช วงศ์ส่องจ้า
679-687
อุทัยรัตน์ พิบูลสวัสดิ์
688-698
เอกชัย ปรักกมะกุล, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กลุนิเทศ
696-701
ไอลดา สำลวน, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ
702-707
วรารัตน์ เทียนเมืองปัก, ณรงค์ กุลนิเทศน์
742-750
รัญชิดา เพียรชนะ
857-860
วิรงรอง คงมณีเงิน
982-988
สุภชัย แก้วสีแดง
1171-1173
สายสุนีย์ ผาสุขคีรี
1122-1128
ไอยเรศ งามแฉล้ม
1315-1326
อรรถพล ฉิมพูลสุข
1257-1265
วีรพงษ์ ตามกลาง
1013-1020
ศรายุทธ รัตนภูมิ
1030-1034
ศิรณวิชญ์ คชมะเริง
1036-1041
สันติภาพ สีเผือก
1111-1118
สุดารัตน์ ธานี
1147-1156
สุปรีย์วรรณ น้อยปุก
1165-1171
อารีวัลย์ บุญยัง
1302-1308