ภาษาที่สามกับการศึกษาไทย 4.0

ฤทัยรัตน์ เวียงจันดา

Abstract


ภาษา คือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจกันระหว่างมนุษย์ เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน โดยการสร้างระบบสัญลักษณ์ ข้อตกลงของกลุ่มสังคมในการกำหนดความหมาย ของสิ่งต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในรูปแบบการสนทนา เช่นการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์จึงทำให้ภาษามีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากการเปิดรับอารยธรรมต่าง ๆ เข้ามาในประเทศไทยอย่างกว้างขวางจึงทำให้เกิดภาษาอื่น ๆ เข้ามาอย่างมากมาย เป็นสาเหตุให้การใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาหลัก และภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่สองอาจยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาไทย ดังนั้นภาษาที่สามจึงมีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาไทยยุค 4.0 โดยการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาทักษะทางภาษาในรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย นำมาต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเด็กไทยยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**