การกำหนดมุมและรูปร่างของหยดเลือดด้วยโปรแกรมวิเคราะห์รูปแบบรอยคราบเลือด

นพพร เศรษฐีสมบัติ, ณรงค์ สังวาระนที, ณรงค์ กุลนิเทศ

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับการคำนวณหาค่ามุมตกกระทบของรอยคราบเลือดและศึกษารูปแบบรอยคราบเลือดที่เกิดขึ้น โดยนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตรีโกณมิติและฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ โดยนำขนาดของความกว้างและขนาดของความยาวของรอยคราบเลือดที่ทดลองหยดลงบนพื้นผิวเรียบ ซึ่งในการทดลองครั้งนี้สนใจเฉพาะหยดเลือดหลัก (Primary Stain) เท่านั้น ไม่ได้นำรอยกระเด็นของเลือด (Secondary Stain) มาพิจารณาโดยกำหนดมุมตกกระทบ 5 มุม คือ 15,30,45,60, และ 75 หยดมุมละ 100 หยด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 หยดลงมาในแนวดิ่ง (90 องศา) อย่างอิสระที่ความสูง 100 เซนติเมตรในห้องทดลองที่มีระบบปิด นำค่าที่ได้มาคำนวณและนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามุมตกกระทบจริงที่ทราบค่าเพื่อศึกษาเปรียบเทียบมุมตกกระทบและรูปแบบรอยคราบเลือดที่ได้จากการทดลองนั้น

ผลการทดลองที่ได้จากการหยดเลือดลงบนพื้นผิวเรียบในมุมตกกระทบที่แตกต่างกันทั้ง 5 มุมตกกระทบ คือ รอยคราบเลือดที่ได้นั้น เป็นประเภท Passive Bloodstain  แบบ Passive Drop คือ รอยคราบเลือดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกเพียงอย่างอย่างเดียว ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบกับมุมตกกระทบจริงที่ทราบค่ากับการคำนวณด้วยโปรแกรม Bloodstain Pattern Analysis Program (BPA) มีค่าความคลาดเคลื่อนของมุมตกกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละมุมตกกระทบมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ข้อดีของโปรแกรม คือ มีความสะดวก ง่าย รวดเร็วในการคำนวณรอยคราบเลือดที่เกิดขึ้นในคดีอาชญากรรมต่าง ๆ และย่นระยะเวลาในการวิเคราะห์ ซึ่งรอยคราบเลือดนั้นสามารถบอกได้ว่ารอยคราบเลือดนั้นมาจากทิศทางใด และสามารถเป็นแนวทางการตั้งข้อสันนิษฐานเหตุการณ์ที่ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**