ศึกษาแนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์

ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง, เมธ หริมเทพาธิป, กีรติ บุญเจือ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์ ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์ มุ่งเน้นที่เสรีภาพของชนชั้นกรรมาชีพ อย่างไรก็ตาม มากซ์ได้กล่าวไว้ในงานเขียนบางแห่งว่าชนชั้นนายทุนก็ประสบกับสภาวะไร้เสรีภาพเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติม อัญภาวะที่ปรากฏในงานเขียนของมากซ์ หมายถึง การที่มนุษย์มีประสบการณ์ต่อกิจกรรมการผลิต ผลผลิต โลก และผู้อื่นในลักษณะที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจอิสระจากตัวเขา คอยคุกคามเขาราวกับเป็นทาสที่ไร้อำนาจ แทนที่การผลิตจะเป็นการยืนยันตัวเขาและแสดงออกถึงสมรรถภาพและลักษณะเฉพาะของเขา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**