ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคยา

ภัควลัญชญ์ พิเชฐพันธุ์

Abstract


งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ยาของผู้บริโภค 2) ศึกษาปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคยา และ 3) หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 381 คน โดยการเปิดตารางของเครซี่และมอแกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**