การศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือบนถุงพลาสติกดำแบบบาง โดยการอบด้วยไอกาวแล้วย้อมด้วยโรดามีน-6จี

เอกชัย ปรักกมะกุล, สาริสา ปิ่นคำ, ณรงค์ กลุนิเทศ

Abstract


รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ของรอยลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานประเภทถุงพลาสติกสีดำแบบบางหรือถุงขยะแบบบาง ในการศึกษาทดลองได้นำถุงพลาสติกดำแบบบางตัดแบ่งให้มีขนาดประมาณ 2 x 2 นิ้ว เพื่อนำมาเตรียมตัวอย่างรอยลายนิ้วมือบนถุงพลาสติกโดยทำการประทับนิ้วมือลงบนถุงพลาสติกสีดำที่ตัดไว้และทำการควบคุมแรงกดประทับรอยลายนิ้วมือที่ 500 กรัม ซึ่งแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเป็น 10 ช่วงเวลา ได้แก่ 0 , 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 21 และ 28 วัน จากนั้นนำตัวอย่างที่เตรียมไว้มาอบด้วยไอกาว แล้วนำมาย้อมด้วยโรดามีน-6จี เมื่อย้อมและตากแห้งแล้ว นำมาส่องแสงด้วยเครื่องโพลีไลท์ที่ความยาวคลื่น 505 นาโนเมตรและใช้ฟิลเตอร์ที่ 550 นาโนเมตร ทำการถ่ายภาพแล้วมาวิเคราะห์จำนวนจุดลักษณะสำคัญบนรอยลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏโดยใช้โปรแกรม Mini-AFIS จากการศึกษาพบว่า เมื่อประทับรอยลายนิ้วมือทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น จำนวนจุดลักษณะพิเศษมีแนวโน้มลดลงในช่วงวันที่ 0 ถึง 7 และมีแนวโน้มคงที่ในช่วงวันที่ 14 ถึง 28 และจากผลการทดลองพบว่าถึงแม้ระยะเวลาประทับรอยลายนิ้วมือผ่านไปแล้ว 28 วัน รอยลายนิ้วมือดังกล่าวยังมีจำนวนจุดลักษณะพิเศษที่เพียงพอต่อการยืนยันตัวบุคคลได้ ดังนั้นข้อมูลการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**