ผลการย้อมสีผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

นพวรรณ บานชื่น, นัติยา ยิ่งมี, อัปสร บุตรดา, ศิริรัตน์ สายทอง

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการย้อมสีผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเปรียบเทียบระดับสีผมที่ผ่านการย้อมในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่นำมาใช้ในการศึกษาประกอบด้วยสารสกัดจากพืชและสมุนไพร คือ เทียนกิ่ง วุ้นว่านหางจระเข้ ผลมะคำดีควาย ผลมะกรูด และข้าวสารเหนียว นำมาโขลกจนละเอียดผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ละลายในน้ำกลั่นปลอดเชื้อตามอัตราส่วนที่กำหนด กรองด้วยผ้าขาวบาง นำผมขาวจำนวน 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 ช่อ,หนักช่อละ 2.5 กรัม) ย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในระยะเวลา 15 นาที, 30 นาที และ 60 นาที จากนั้นนำช่อผมที่ผ่านการย้อมทำความสะอาดด้วยน้ำกลั่นปลอดเชื้อผึ่งลมให้แห้ง วัดระดับสีผมหลังการย้อม เทียบจากชุดสี PANTONE® TEXTILE Color Guide 1990 โดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ให้คะแนนระดับสีผม

ผลการศึกษาพบว่า ผลการย้อมสีผมขาวกลุ่มที่ 1 ใช้ระยะเวลาการย้อม 15 นาที ติดสี Golden Nugget จำนวน 2 ช่อ คิดเป็นร้อยละ 66.67 (Mean  = 3.00±0.00, 3.00±0.00 ตามลำดับ) และ ติดสี Desert Mist จำนวน 1 ช่อ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (Mean = 2.33±0.57) ผมขาวกลุ่มที่ 2 ใช้ระยะเวลาในการย้อม 30 นาที ติดสี Golden Nugget จำนวน 3 ช่อ คิดเป็นร้อยละ 100 (Mean = 3.00±0.00, 3.00±0.00 และ 3.00±0.00 ตามลำดับ) และผมขาวกลุ่มที่ 3 ใช้ระยะเวลาในการย้อม 60 นาที ติดสี Nugget จำนวน      3 ช่อ คิดเป็นร้อยละ 100 (Mean = 4.00±0.00, 4.00±0.00 และ 4.00±0.00 ตามลำดับ) เมื่อนำคะแนนระดับสีผมทั้ง 3 กลุ่มที่ผ่านการย้อมในระยะเวลาที่แตกต่างกันเปรียบเทียบระดับสีผมหลังการย้อม พบว่า ระดับสีผมหลังการย้อมในเวลา 15 นาที กับ 60 นาที และ 30 นาที กับ 60 นาที ระดับสีผมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001, P<0.001 ตามลำดับ) จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสามารถย้อมเปลี่ยนสีผมขาวได้ โดยระยะเวลาในการย้อมมีผลต่อระดับสีผมที่แตกต่างกั

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**