ความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพด้านบัญชีสู่ระบบ GFMIS หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง

จิรพัฒน์ จรัสวิภาวี

Abstract


จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้ปฏิรูประบบ GFMIS บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบ GFMIS หากขาดความรู้ความเข้าใจ การทำงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประสบผลสำเร็จได้ การวิจัยครั้งนี้เพื่อ  ศึกษาความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพด้านบัญชีสู่ระบบ GFMIS หน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับประสิทธิภาพด้านบัญชีระบบ GFMIS กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 241 ชุด การประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจโดยรวม ด้านระบบ GFMIS ด้านเจตคติในวิชาชีพ และด้านทักษะทางวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้วิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระบบ GFMIS โดยรวม ด้านความถูกต้อง แม่นยำ ด้านความรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก และด้านความโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่า ด้านเจตคติในวิชาชีพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพด้านบัญชีสู่ระบบ GFMIS โดยรวม ด้านความถูกต้องแม่นยำ และความรวดเร็ว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**